Presidents And Secretaries Falakata High School

Presidents

2013 -2018
Anil Adhikary
2010 -2013
Nripendra K. Khasnabish
2007 -2010
Kajal Das
2003 -2007
Iti Roy
2000 -2003
Bhola
1997 -2000
Bipin Chandra Barman
1994 -1997
Bhanulal Biswas
1991 -1994
Bhola Nath Bose
1988 -1991
Durga Sarkar Basak
1985 -1988
Yudhisthir Datta
1982 -1985
Aparesh Chandra Bhowmik
1980 -1981
Sudhir Ranjan Saha Choudhury
1978 -1979
Pravash Mitra (D.A.I.)
1976 -1978
Subodh Ranjan Pal
1975 -1976
Suranjan Haldar (B.D.O)
1974 -1975
Radha Kishor Roy
1970 -1973
Aswini Sankar
1962 -1969
Shib Sankar Bose
1960 -1961
Birendra Chandra Ghosh
1954 -1959
Nripendra Chandra Bose
1952 -1953
Manmatha Nath Choudhury
1949 -1951
Sudhir Ch. Ghosh Roy

Secretaries

2013 -2013
Ashok Das
2007 -2007
Satyaranjan Nandi
1991 -1991
Dwipen Choudhury
1988 -1988
Naresh Chandra Das
1985 -1985
Radhakrishna Chanda
1982 -1982
Jatindra Nath Barman
1976 -1976
Sukumar Saha
1975 -1975
Narayan Chandra Saha
1970 -1970
Sudhir Ranjan Saha Choudhury
1962 -1962
Nripendra Chandra Bose
1960 -1960
Shib Sankar Bose
1949 -1949
Ramani Ranjan Das