Toppers of Falakata High School

Madhyamik

2016
Rahul Ghosh
2015
Samrat Das
2014
Pradipan Roy
2014
Jaydeep Goswami
2013
Soumyadeep Roy
2012
Soumik Dey
2011
Souvik Saha
2010
Rishab Dutta
2009
Priyankar Muhuri
2008
Priyadarshi Mandal
2007
Prabir Ghosh
2006
Debanjan Guha Roy
2005
Rwitam Jana
2004
Saikat Guha
2003
Sanjib Sarkar
2002
Swapnanil Sengupta
2001
Shatanik Sarkar
2000
Bipul Roy
1999
Saibal Dey
1994
Jayanta Sarkar
1993
Partha Sarathi Nandi
1992
Subinay Saha Roy
1991
Prasanta Sanyal
1990
Aminul Islam
1989
Somnath Shil
1988
Ratandeep Sinha
1987
Dhani Saha
1987
Subrata Das
1986
Sukanta Saha Roy
1985
Alok Sen
1984
Apurba Roy
1983
Tapan De
1982
Ranjan Roy
1981
Alok Kumar Das
1980
Rabindra Kumar Saha
1979
Kaushik Mitra
1978
Kaushik Roy
1977
Kanak Ranjan Gop
1976
Subir Kumar Bhowmik
1971
Pradip Saha
1970
Suresh Lala
1969
Subodh Kr. Chanda
1968
Pulin Bihari Pal
1967
Subhash Chandra Roy
1966
Ashok Kr. Bhattacharya
1965
Birendra Nath Mitra
1963
Jiten Saha
1962
Pratul Kr. Deb
1961
Shyamal Bhadra
1960
Nepal Chandra Kar
1960
Jahnabi Pal Choudhury
1960
Dipti Sarkar
1959
Subhash Kumar Chandra
1958
Chira Ranjan Sarkar
1957
Satya Ranjan Nandi

Higher Secondary

1981
Shipra Saha Roy
1980
Koushik Roy
1979
Ellora Basak
1979
Kanat Ranjan Gope
1978
Tirthankar Chakraborty
1976
Satyendra Kumar Roy
1975
Mrinal Sinha
1974
Badal Roy
1964
Nipendra Narayan Mitra